Ankara
DOLAR9.6153
EURO11.2377
ALTIN554.27

MEB'den 2021-2022 Öğretim Yılı Eğitim-Öğretim Çalışmalarında Dikkat Edilecek Hususlar Konulu Yeni Yazı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
MEB'den 2021-2022 Öğretim Yılı Eğitim-Öğretim Çalışmalarında Dikkat Edilecek Hususlar Konulu Yeni Yazı
Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 08.09.2021 tarihinde gönderilen yazı:

Bakanlığımızca mesleki ve teknik, güzel sanatlar ve spor alanlarında verilen eğitim-öğretimde temel amacımız gençlerimizin; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; genel olarak hayata/iş alanlarına ve bir üst öğrenime katılım için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış; bu bağlamda 21. yüzyıl becerileri ile donanmış, özgüveni yüksek, girişimciliği benimsemiş, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının aradığı nitelikte mesleki bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış; temelinde ahilik değerleri bulunan meslek ahlakı ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünü meslek yaşamının en önemli prensibi haline getirmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerindeki tüm faaliyetlerin bu amaçlara en üst seviyede ulaşmak üzere planlanması ve uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında sunulan eğitim-öğretim hizmetlerinin ilgili mevzuat ve Bakanlığımızca uygulamaya konulan başta 2023 Eğitim Vizyonu olmak üzere diğer plan, program ve projeler doğrultusunda etkili ve verimli olarak yürütülmesinde Ülkemiz genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve il/ilçe milli eğitim ve eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlerimize yol göstermesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

A.    ÖĞRETİM PROGRAMLARI ve MATERYALLERİ

1.    11 ve 12. sınıflarda meslek alan ve dallarının eğitim-öğretiminde http://meslek.eba.gov.tr internet adresinde yayımlanan çerçeve öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri ile ders bilgi formları uygulanacak, öğrencilerin yararlanması için de aynı adreste yayımlanan bireysel öğretim materyalleri (modüller) kullanılacaktır.

9 ve 10. sınıflarda meslek alan ve dallarının eğitim-öğretiminde http://meslek.eba.gov.tr internet adresinde yayımlanan çerçeve öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri ile ders bilgi formları uygulanacak, 10. sınıf öğrencilerinin yararlanması için de aynı adreste yayımlanan öğretim materyalleri (ders kitapları), 9. sınıf öğrencileri için ücretsiz dağıtılan meslek ders kitapları kullanılacaktır.
 
2.    Çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri ile ders bilgi formlarının uygulanmasında http://meslek.eba.gov.tr internet adresinde yayımlanan ilgili sınıfa ait Talim ve Terbiye Kurulu Kararları ve eki açıklamalar, okul müdürü ve zümre öğretmenleri tarafından incelenerek uygulamanın söz konusu açıklamalar doğrultusunda yapılması sağlanacak, yıllık planlar da bu doğrultuda hazırlanacaktır.
3.    Mesleki ve teknik eğitim alanlarına ait çerçeve öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri ve bireysel öğrenme materyallerinin uygulanması sonrasında geliştirmeye yönelik görüş ve öneriler olması halinde il zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilerek sonucu Valiliğinizce Bakanlığımıza bildirilecektir.
4.    Alan ve dallara ait öğretim programı geliştirme ve güncelleme çalışmaları ile eğitim aracı/ders kitabı/öğretim materyali/uzaktan eğitim videoları hazırlama, yazım, revize ve inceleme çalışmalarına öğretmenlerin katılımının sağlanması hususunda okul müdürlüklerince gerekli hassasiyet gösterilecektir.
5.    2021-2022 Öğretim Yılı başında http://meslek.eba.gov.tr internet adresinde yayımlanan alanların Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı haftalık ders çizelgelerinin, ortak ve alan ortak dersleri dışında kalan 11 ve 12. sınıf dal derslerinin seçimi yapılırken her dal için belirlenen 11 ve 12. sınıflara ait meslek derslerinin tamamı seçilecek ve söz konusu derslerin çerçeve öğretim programları ile ders bilgi formlarında yer alan ders saatlerine riayet edilecektir.
6.    Mahkeme kararı gereği, Harita-Tapu-Kadastro alanında okutulan hukuk ile ilgili dersler (Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar ve Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra Hukuku) uygulamalı ders olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle, söz konusu dersler gruplara ayrılmadan işlenecek ve alanların öğretmen norm kadro hesabına ait ders yükü buna göre belirlenecektir.
Adı geçen derslerin dışında tüm alanların alan/dal dersleri uygulamalı ders olarak değerlendirilecek ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre derslik, atölye ve laboratuvarların fiziki durumları gözönünde bulundurularak gruplara ayrılarak işlenebilecektir.

B.    ÖĞRENCİ İŞLERİ, SOSYAL ETKİNLİKLER ve REHBERLİK

1.    Öğrencilerin ders başarıları takip edilecek, özellikle başarısı düşük öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerin başarısını artırmak için gerekli rehberlik, yetiştirme ve destekleme programları uygulanacaktır.
2.    Öğrencilerin okula devam durumları düzenli olarak takip edilecek; rehberlik servisi, yönetici ve öğretmenler tarafından devamsızlık sorunu yaşayan öğrencilerin velileri ile yakın işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak, bu kapsamda, bir plan dâhilinde yıllık olarak belirlenecek hedefler doğrultusunda devamsızlık nedenine bağlı sınıf tekrarı oranlarının azaltılması, devamsızlıkların ve okul terklerinin en aza indirilmesi için öğrencilerin okula aidiyet duyguları güçlendirilecek; sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklere önem verilecektir. Bu kapsamda, öğrencilerin okula devamlarının sağlanması ve devamsızlık oranlarının azaltılması amacıyla 17.02.2017 tarihli ve 2057687 sayılı yazıda belirtilen çalışmalar gerçekleştirilecek ve sürekliliği sağlanacaktır.
3.    3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerde beceri eğitimine giden öğrenciler ile staj yapan öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş ve işlemleri, ilgili mevzuatına uygun olarak zamanında yapılacak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Uygulamaları Modülüne işlenmesi sağlanacaktır.
 
4.    3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerde beceri eğitim yapılan işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir.
5.    Mesleki ve teknik eğitim kurumu öğrencileri kendi okulunda veya başka bir mesleki ve teknik eğitim kurumunda işletmede mesleki eğitim yapmayacaktır (Kayıtlı olduğu mesleki ve teknik eğitim kurumu bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesi hariç).
6.    Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında 2014 yılından itibaren uygulamaya konulan DynEd İngilizce Dil Eğitim Sisteminin aktif olarak kullanımı sağlanacaktır.
7.    Mesleki ve teknik eğitimin tanıtılması, mesleki ve teknik eğitime yönlendirme ve rehberlik çalışmaları 15.05.2017 tarihli ve 2017/16 sayılı Genelge ile Genel Müdürlüğümüzün konu ile ilgili Valiliklere gönderilen yazıları doğrultusunda gerçekleştirilecek olup tanıtım, yönlendirme ve rehberlik faaliyetleri yürütülürken Genel Müdürlüğümüz https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/ http://meslekitanitim.meb.gov.tr/ ve http://alantercihleri.com/ internet adreslerinde yer alan bilgi, belge ve videolardan yararlanılacaktır.
8.    Okul pansiyonları ve yatılılıkla ilgili iş ve işlemlerin amacına uygun yürütülebilmesi ve velilerin öğrencileriyle ilgili pansiyon bilgilerini elektronik ortamda görebilmelerine imkân sağlanması amacıyla kullanıma açılan; aynı zamanda burs, sosyal yardımlar ve benzeri konularda ödenek aktarımı için öğrenci sayılarının aktif görülebildiği e-Pansiyon modülüne güncel verilerin zamanında girilmesi sağlanacaktır.
9.    Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçiş işlemleri ile parasız yatılılıktan yararlanmak isteyen öğrencilerin iş ve işlemleri Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu ile İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu tarafından yürütülecek olup bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, öğrenci velisi tarafından öğrencinin burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne ders kesiminden itibaren eylül ayının son iş günü mesai bitimine kadar, parasız yatılılığa yerleştirme işlemleri ise aralık ayının sonuna kadar yapılacaktır.
10.    Bakanlığımız ve/veya Genel Müdürlüğümüz ile imzalanan/imzalanacak protokollerde burs alacak öğrencilerin seçimine ilişkin değerlendirmenin "Burs Alma Kriterleri" doğrultusunda 03.09.2021 tarihli ve 30812076 sayılı yazıda belirtilen "Protokol Bursları"na ilişkin iş ve işlemler ve açıklamalar dikkate alınarak e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde yer alan e-Burs/Özel Burs İşlemleri modülüne giriş işlemleri yapılacaktır.
11.    Valilik/Kaymakamlık oluru gereğince okul dışında düzenlenen sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerle, toplantı, seminer, açılış vb. faaliyetlere öğrencilerin katılmasının istenilmesi halinde öğrenci velilerinden mutlaka yazılı muvafakat belgesi alınacaktır. Düzenlenen etkinlikler ve etkinliklere katılan öğrencilerle ilgili bilgiler e-Okul sistemi içinde yer alan Sosyal Etkinlikler modülüne zamanında ve düzenli olarak girilecektir.
12.    Ahilik Haftası etkinlikleri her yıl Eylül ayı içerisinde tüm illerde, valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve üye odalar, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin katılımlarıyla 13.08.2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmiş olması sebebiyle 2021 yılında yapılacak faaliyetler söz konusu Genelge kapsamında gerçekleştirilecektir.
13.    Önceki öğrenmelerin tanınması ile ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülecektir.
14.    Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge kapsamında yapılacak kalfalık ve ustalık sınavları, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında Dokümanlar bölümünde yayımlanan "Sınav
 
Uygulama Esasları" ve "Beceri Sınav Kriterleri" doğrultusunda yapılacaktır.
15.    e-Okul, e-MESEM, MEİS, MEBBİS gibi sistemlerde yapılması gereken kontenjan, okul birincisi belirleme, devamsızlık, not, diploma, SGK, işyeri açma belgesi, kalfalık/ustalık belgesi, alan/dal seçimi, işletme belirleme, devlet desteği ödemeleri, nakil, pansiyon, burs, sınıf geçme vb. işlemler süresi içinde yapılacaktır.
16.    Beceri eğitimi ve staj için işletme belirlenirken; işletmede öğretim programına uygun üretim ve hizmet yapılmasına, işletmenin öğretim programının en az % 80 inin uygulanmasını sağlayacak donanıma sahip olmasına dikkat edilecektir.
17.    Bakanlığımızca 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren uygulanmak ve tüm pansiyonlu okullara ulaştırılmak üzere 29.08.2019 tarihli ve 71287530-245.99-E.15541310 sayılı yazı ekinde gönderilen "Pansiyon Uygulama Kılavuzu"na göre pansiyon iş ve işlemleri yürütülecektir.
18.    Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 31 inci maddesine göre Anadolu meslek programlarında, alan eğitiminin başlandığı 9. sınıfta en az 10, dal eğitimin başladığı 10. sınıfta ise en az 8 öğrenci ile sınıf oluşturularak eğitime başlanacaktır.
19.    Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında meslek alan/dallarına geçiş işlemleri, “Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alana/Dala Geçiş, Tercih ve Yerleştirme İşlemleri e-Kılavuzu-2021” uygun olarak yürütülecek, alan kontenjanları takvime bağlı olarak zamanında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine girilecektir.
20.    Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin 9 ve 10. sınıflarında boş kontenjan bulunması halinde eylül ve ekim aylarının son haftasında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi ile "Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu"nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yetenek sınavı ile öğrenci seçimi yapılacaktır.
21.    Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının mülakat sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılamadığından söz konusu okullarda boş kontenjan bulunması halinde 2021-2022   Öğretim Yılında ortaöğretim kurumlarının 9. sınıflarına yeni kayıt olan öğrencilerden talep edenlerin eylül ve ekim aylarının son haftasında aynı usulle yapılacak mülakat sınavına girerek başarılı olmaları durumunda naklen kayıtları yapılabilecektir.

C.    EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI

1.    Eğitim kurumlarımızca, salgın döneminde öğrenci,veli ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi, hijyen kitinin bulundurulması, öğrencilerin bir arada bulunduğu derslik, kantin, yemekhane, tuvalet, salon, spor alanı, yatakhane banyo, okul servisi ve okul çevrelerinde temizlik ve hijyen şartlarının sürekliliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamalar ile Bakanlığımız web sayfasında yer alan “covid19.meb.gov.tr”de yer alan bilgilendirmelere uygun gerekli tedbirler alınacaktır.
2.    Eğitim kurumlarımızda güvenli eğitim ortamları oluşturulması ve olası riskleri bertaraf etmek için gerekli önlemler alınacak ve konu ile ilgili Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.04.2018 tarihli ve 8310247 sayılı (2018/10 no’lu) Genelgesindeki açıklamalara uygun hareket edilecektir.
3.    Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesine ilişkin tekliflerle ilgili olarak;
a.    Valiliğin üst yazısında, yapılacak işleme ilişkin ayrıntılı açıklama ve valilik görüşü açıkça ifade edilecektir.
b.    Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde belirtilen belgeler eksiksiz olarak gönderilecektir.
c.    Yeni okul açılışında; Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği Ek-1 Formu, inceleme raporu, Yapı Kullanma İzin Belgesi veya yapı kullanma izin belgesi alma süreci devam edenlerin geçici kabul tutanağı, il istihdam ve mesleki eğitim kurul kararı ve ad
 
verme komisyon kararı gönderilecektir.
ç. Okul bünyesinde açılacak alanlar ile okulun öğretim türü (kız/karma) valilik yazısında belirtilecektir.
d.    Hayırsever kişi, kurum ve kuruluşlarca bağışlanan taşınır ve taşınmazların; kim ve kimler tarafından hangi amaçla bağışlandığı, yaptırıldığı, isim hakkı, katkının niteliği ve miktarı, yapılacak protokolde açıkça belirtilecek, kurumda, ilçede, ilde arşivlenecek ve bir nüshası Bakanlığımıza gönderilecektir.
e.    Okul kapatma, dönüştürme ve birleştirme tekliflerinde Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği eki Ek-1 Form ile inceleme raporu gönderilecektir.
f.    Yapımı tamamlanan okulların adres bilgileri, MEBBİS Bina Bilgileri modülüne girilecektir.
g.    Kademeli olarak kapatılan eğitim kurumu; öğrencilerinin mezun olması ve personelinin diğer okul/kurumlara atanması halinde, elektronik ortamda mte_egitimortamlari@meb.gov.tr e-posta adresine ve yazı ile Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir.
ğ. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinin, başka binalara taşınma işlemleri 09.02.2018 tarih ve 2867623 sayılı (2018/5 No'lu) Genelge hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz görüşüne bağlı olarak yapılacaktır.
h.    Valilik tekliflerinde, Valilikçe görevlendirilen en az iki maarif müfettişi veya iki şube müdürü ya da bir maarif müfettişi ile bir şube müdürü tarafından yerinde yapılan incelemeye dair İnceleme Raporu (raporlar mutlaka çift imzalı olacaktır) gönderilecektir.
ı. e-Okul, MEBBİS ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)'de gerekli olan bilgiler zamanında ve doğru olarak işlenecek ve sürekli güncellenecektir.
4.    Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurum bünyesinde pansiyon açma, kapatma ve kapasite belirleme teklifleriyle ilgili olarak;
a.    Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği ile Pansiyonlu Okul Denetim Kriterleri dikkate alınacaktır.
b.    Geçici kabul olmadan ve geçici kabul eksiklikleri giderilmeden pansiyon açma ve ödenek istemek için teklifte bulunulmayacaktır.
c.    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 34’üncü maddesinde belirtilen belgeler hazırlanacak, yapılacak işleme ilişkin ayrıntılı açıklama ve valilik görüşü açıkça ifade edilerek Valilik teklif yazısı ekinde gönderilecektir.
ç. Pansiyonun; kullanım durumu (erkek/kız), kapasitesi, yapım kaynağı (Devlet Yatırım Programı, Hayırsever) ve hangi okula bağlı olarak açılacağı belirtilecektir.
d.    Varsa okulun mevcut pansiyonunun durumu hakkında (kapatılma, devredilme, dersliğe dönüştürme vb.) açıklık getirilecektir.
e.        Pansiyon açma, kapatma ve kapasite artış veya azalış teklifleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanacak inceleme raporu ile birlikte yapılacaktır. Rapor olmadan açma, kapatma ve kapasite artış veya azalış talebinde bulunulmayacaktır. (Resmi kurumlar için Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği dikkate alınmayacaktır)
5.    Alan, dal ve program türü açma ve kapatma ile öğretim türü değişiklik teklifleriyle ilgili olarak;
a.    Millî Eğitim Bakanlığı, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğindeki ilgili maddeler dikkate alınarak, ayrıca Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 form doldurularak Bakanlığımıza gönderilecektir.
b.    Teklifler, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararından sonra Valilik görüşü ile birlikte en geç şubat ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecek olup bu tarihten sonra gönderilecek teklifler daha sonraki eğitim-öğretim yılı için değerlendirilecektir.
c.    Adalet, Denizcilik, Sağlık Hizmetleri, Uçak Bakım, Tarım ve Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanlarının açılabilmesi için; Millî Eğitim Bakanlığı, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme
 
Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen ortamların var olduğuna dair belgeler, alan/dal teklifleri ile birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir.
ç. Program türü, alan/dal ve alan/dal yabancı dilinin açma veya kapatılması tekliflerinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararı, alanların birleştirilmesi/nakledilmesi tekliflerinde inceleme raporu, öğretim türü değişiklik tekliflerinde ise gerekçeli rapor ve ilgili belgeler, Valilik uygun görüşü ile birlikte Bakanlığımıza gönderilecek, Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucuna göre işlemler gerçekleştirilecektir.
d.    Makam onayı ile kademeli olarak kapatılan alanların, e-okul sisteminden de kapatılabilmesi için alanda öğrenim görmekte olan öğrencilerin tamamı mezun olduğunda mte_egitimortamlari@meb.gov.tr e-posta adresine, ayrıca Genel Müdürlüğümüze yazı ile bildirilecektir.
6.    Donatım iş ve işlemleri ile ilgili olarak;
a.    Genel Müdürlüğümüzce taşınması uygun bulunan mesleki ve teknik eğitim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liseleri makine-teçhizat, araç-gereç vb. donatım malzemeleri ile birlikte taşınacaktır.
b.    Eğitim kurumu müdürlüklerinin donatım talepleri, Genel Müdürlüğümüzün 06.05.2021 tarihli ve 25076661 sayılı yazısı çerçevesinde, MEBBİS Ödenek Takip Modülü aracılığı ile yapılacaktır. Talep edilen ödenekler Genel Müdürlüğümüzce karşılanmadan herhangi bir yükümlülük altına girilmeyecek ve gönderilen ödenekler talep doğrultusunda kullanılacaktır.
c.    Mesleki ve teknik eğitim kurumları (mesleki eğitim merkezleri hariç), alan ve dallara ait atölye ve laboratuvarlarında mevcut donatım malzemelerini, 16.11.2017 tarihli ve 19438045 sayılı Genelge doğrultusunda, her yıl 01-31 Aralık tarihleri arasında e-Donatım İzleme Modülüne girecek ve okul müdürlüğünce onaylanacaktır.
ç. Mesleki ve teknik eğitim kurumları, donatım malzemesi alım iş ve işlemlerinde Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanan güncel standart donatım listelerini dikkate alacaktır. d.Yeni yapılacak okullarda özel bina projesi uygulanması istendiğinde Genel Müdürlüğümüz
internet sitesinde yayımlanan güncel Standart Mimari Yerleşim Planları dikkate alınacaktır.
e. Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarındaki ihtiyaç fazlası taşınırlar, Kurumsal Paylaşım Sistemi (KUPA) üzerinden öncelikle ihtiyacı bulunan başka eğitim kurumlarından başlamak üzere devredilecektir. Donatım ihtiyaçları için ödenek talebinde bulunmadan önce KUPA sistemine bakılarak ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılacaktır.

Ç. PROJE VE OKUL-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

1.    Genel Müdürlüğümüzün "eğitim, üretim, istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi" hedefleri doğrultusunda il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile mesleki ve teknik eğitim kurum müdürlüklerince okul-sanayi işbirliği (proje ve protokol) çalışmaları ve döner sermaye üretimlerinin arttırılması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir.
2.    Yönetici ve öğretmenlerimiz, çeşitli idari ve hukuki yaptırımlara maruz kalmamaları için AB finansmanlı projelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında 27 Kasım 2007 tarihli ve 26713 sayılı Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatla birlikte program otoritesinin talimatlarına uyacak, projeye ilişkin harcamaların muhasebeleştirilmesi konusunda azami hassasiyeti gösterecektir.
3.    Protokoller, 25.07.2016 tarihli ve 7906118 sayılı Protokol Hazırlama ve Uygulama konulu Genelge doğrultusunda hazırlanacak ve imzalanacaktır.
4.    Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinin yürüttüğü tüm proje ve protokol çalışmaları ile ilgili veriler; Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (http://mtegmprojeler.meb.gov.tr/) bulunan “teknik destek” sayfasına ilgili eğitim kurumu
 
müdürlükleri tarafından zamanında işlenecek ve güncellenmesinin takibi yapılacaktır.
5.    Bakanlığımızca imzalanan, mesleki ve teknik eğitim kurumları, güzel sanatlar ve spor liseleri tarafından yürütülen ve takibi yapılan protokoller kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin veriler, Genel Müdürlüğümüzün 28.08.2019 tarihli ve 15496219 sayılı yazısı doğrultusunda il milli eğitim müdürlüklerince “Protokol Süreç İzleme Tablosuna” işlenerek, her altı ayda bir düzenli olarak Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.
6.    Genel Müdürlüğümüzce yürütülen proje ve yarışmaların il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince takibi yapılacak ve eğitim kurumlarının proje ve yarışmalara katılımları sağlanacaktır.
7.    Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liseleri, Kalkınma Ajansları başta olmak üzere çeşitli ulusal hibe programlarına ve Türkiye Ulusal Ajansı ve Brüksel Merkezi Yürütme Ajansı’nın sunduğu uluslararası hibe programlarına başvuru yaparken MEB 2023 Vizyonu, 11. Kalkınma Planı ve yerel/bölgesel strateji belgelerine katkı sağlayacak konulara odaklanılması, hibe programının genel ve özel hedefleri çerçevesinde öğretmenlerin sürekli mesleki gelişiminin sektörle işbirliği içerisinde sağlanacağı faaliyetleri ve öğrencilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu kuvvetlendirecek aktiviteleri içeren tasarımlar yapılacak, olası farklı hibe fırsatları da değerlendirilecektir.
8.    Proje kapsamında mesleki ve teknik eğitim kurumlarına sağlanan atölye/laboratuvar ekipmanlarının teknik şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda ilgili okul bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından teslim alınacak ve muayene ve kabulleri yapılacaktır.
Muayene ve kabullerin yapılmasından sonra gerekli olan dokümanlar komisyon üyeleri tarafından eksiksiz doldurulacak ve teslim alınan taşınırların kayıtlarına ilişkin taşınır işlem fişleri (TİF) Genel Müdürlüğümüze resmi yazıyla gönderilecektir.
9.    Mesleki ve teknik eğitim alanında yapılacak çalışmalarda sektör, ilgili meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğini alarak daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimi gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulları”(MTOYK)'nın çalışmaları, 22.11.2016 tarihli ve 2016/21 sayılı Genelge doğrultusunda yürütülecektir. MTOYK’ler bir yıl boyunca yaptıkları faaliyetlere ilişkin dönem raporlarını, bilahare Genel Müdürlüğümüzce belirlenerek illere gönderilecek olan rapor formuna uygun şekilkde hazırlayarak Temmuz ayının 15’ine kadar il milli eğitim müdürlüklerine, il milli eğitim müdürlüklerince de bu raporlar tek rapor haline getirilerek en geç Ağustos ayının 15’ine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.
10.    Eğitim kurumlarını ilgili mevzuat doğrultusunda proje okulu olarak belirleme yetkisi Bakanlığımızda olduğundan, Valilikler ile sektör/paydaşlar arasında imzalanan eğitim işbirliği protokollerinde, protokol kapsamındaki eğitim kurumunun/kurumlarının proje okulu olmasına yönelik özel bir hükme yer verilmeyecektir.

D.    İNSAN KAYNAKLARI, YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1.    Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında olduğu gibi birden çok atama alanına (branşa) sahip meslek alanlarında, branşlara göre norm kadro hesabına esas ders yükleri, Genel Müdürlüğümüzün 10.09.2015 tarihli ve 9025919 sayılı yazısı ile 09.11.2015 tarihli ve 11379705 sayılı yazısında açıklandığı şekilde belirlenecektir.
2.    Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre meslek alanlarında oluşan ders yükleri ilgili atama alanına yansıtılacak, başka bir ifade ile bir alanda oluşan ders yükü başka bir alanın ders yüküne dahil edilmeyecektir.
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında "meslek alanlarının ders yükü" ile "işletmelerde meslek eğitimi ders yükü"nün belirlenmesinde 07.12.2018 tarihli ve 23662923 sayılı yazımız ile 13.12.2018 tarihli ve 24107974 sayılı yazımızda yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.
 
3.    Yönetici ve öğretmenlere aylık karşılığı ders görevi ile ek ders görevi verilmesinde, Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile bu Karara bağlı olarak yayımlanan 27.07.2007 tarihli ve 11707, (2007/19) sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
4.    Koordinatör öğretmenlik görevi, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 88'inci maddesi ile 03.11.2016 tarihli ve 12336661 sayılı, 23.5.2017 tarihli ve 7430577 sayılı yazılarda yapılan açıklamalara göre etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilecek, herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecektir.
5.    Okul bütçe iş ve işlemleri, Genel Müdürlüğümüzün yayımladığı usul, esas ve açıklamalara göre yürütülecektir.
6.    Bakanlığımız/Valiliğiniz aleyhine açılan her türlü davalarda bilgi istenildiği zaman, buna ilişkin bilgi ve belgeler il/ilçe, okul/kurum müdürlüklerince dizi pusulasına bağlanarak istenilen makama yasal süresi içerisinde gönderilecektir.
7.    Bakanlığımız/Valiliğiniz aleyhine açılan davalar sonucunda mahkeme kararına istinaden yapılan ödemeler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) uygulanan idari para cezalarının ödenmesine bağlı olarak, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 01.08.2019 tarihli ve 2019/13 sayılı Genelgesi gereğince varsa idareyi zarara uğratanlar hakkında inceleme, gerek görüldüğü takdirde soruşturma yaptırılacak, inceleme/soruşturma sonucunda düzenlenecek rapor gereği yapılmak üzere en üst yöneticinin görüşü ile birlikte Valiliğin/Bakanlığın ilgili birimine bildirilecektir.
8.    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre Genel Müdürlüğümüze bağlı proje okulu olarak faaliyet gösteren eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen ihtiyacının giderilmesi için yapılacak görevlendirme/atama teklifleri, ocak veya şubat ayında illere gönderilecek yazımız doğrultusunda yapılacaktır.
9.    Bakanlığımızca e-Okul, MEİS, MEBBİS vb modüllerdeki bilgiler kullanılarak eğitim politikaları geliştirilmekte ve kararlar alınmaktadır. Bu nedenle, bu modüllere istenen bilgiler zamanında ve eksiksiz olarak girilecektir.
10.    Bakanlığımız ile iletişimde kullanılan 123456@meb.k12.tr şeklindeki resmi elektronik posta adresinin sürekli aktif olması sağlanacaktır.
11.    Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumu müdürleri, eğitim öğretim yılı başında okullarında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevlerini mevzuatına göre belirleyecek ve yazılı olarak tebliğ edecektir.
12.    Genel Müdürlüğümüzün http://mtegm.meb.gov.tr internet adresinde yer alan duyurular takip edilecek, söz konusu internet sayfasında "Okul Uygulamaları" sekmesinde yer alan bilgiler güncellenecektir.
13.    Yazışmalar, 10.06.2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak, eğitim kurumu müdürlüklerince Bakanlığımız ile doğrudan yazışma yapılmayacaktır.
14.    Acele ve günlü olan yazılara mutlaka süresi içerisinde cevap verilecek ve istenilen bilgi ve belgeler noksansız gönderilecektir.
15.    Mevzuatta açık hüküm bulunan konularda Bakanlığımızdan görüş talep edilmeyecek, tereddüte düşülen hususlarda görüş talep edilmesi halinde ise Valiliğin görüşü belirtilecektir.
16.    Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak;
a.    Hizmet içi eğitim faaliyetlerine yönelik açıklama/duyuruların MEBBİS ve Genel Müdürlüğümüzün internet sayfası Duyurular bölümünden öğretmen ve yöneticiler tarafından takip edilmesi sağlanacaktır.
b.    Belirlenen kriterler doğrultusunda katılım başvuru süresi içinde sağlanacaktır.
 
c.    Herhangi bir faaliyete yapılan başvurunun hedef kitleye uygunluğundan öğretmenin kendisi ve kurum amirleri doğrudan sorumlu olacaktır.
ç. Yönetici ve öğretmenlerin görev ve görev yeri değişikliklerinin en kısa sürede MEBBİS modülüne işlenmesi sağlanacaktır.
d.    Geçerli mazeretleri sebebiyle çağrıldıkları hizmet içi eğitim faaliyetine katılamayacak olanlara ait mazeret belgeleri, en kısa zamanda silsileyi takip ederek resmî yazı ile Genel Müdürlüğümüze ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
e.    Faaliyetlere;
-Mazeretsiz olarak katılmayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı,
-Her öğretmenin, takvim yılı içerisinde uzaktan eğitim faaliyetleri hariç en çok 5 hizmet içi eğitim faaliyeti için başvuru yapabileceği,
-Öğretmenlerin, projeli faaliyetleri, birbirinin devamı niteliğinde olan veya görev değişikliği nedeniyle katılma zorunluluğu olan faaliyetler dışında yılda en fazla (1) merkezî hizmet içi eğitim faaliyetine katılabileceği,
-Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılacakların ve görevlendirileceklerin, faaliyet başlama tarihinden bir önceki gün, faaliyet süresince ve faaliyet bitiş tarihinden sonraki gün görevli/izinli sayılacakları, hususlarında ilgililer bilgilendirilecektir.

E.    KALİTE GELİŞTİRME, İZLEME VE DEĞERLENDİRME

1.    Mesleki ve teknik eğitim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Yönergesi doğrultusunda öz değerlendirmede sunulan kanıt belgelerinin yerinde doğrulanması amacıyla gerçekleştirilecek dış değerlendirmeye yönelik gerekli hazırlıkları yapacaktır.

2.    Mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızda görev yapan öğretmenlerin ve öğrencilerin buluşlarının ve üretmiş olduğu ürünlerin sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapılarak patent, faydalı model, tasarım ve marka başvuru ve tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

3.    Genel Müdürlüğümüzce öğrencilerin okul dersleri ile yükseköğretim kurumları sınavlarındaki başarıları, devam-devamsızlıkları, sosyal etkinliklere katılımı, yükseköğretim programlarına geçişi, mezunların istihdamı, mezunların ve işverenlerin mesleki ve teknik eğitime dair düşünceleri, mesleki eğitimin tanıtımı ve rehberlik, öğretim programları ve materyalleri vb. konularda okul/kurum, ilçe, il ve Ülkemiz genelinde periyodik izleme-değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarımıza da gönderilen izleme ve değerlendirme sonuçları her düzeydeki yöneticiler ile öğretmenlerimiz tarafından incelenerek gerekli tedbirler alınacaktır.

4.    Öğrencilerin okula devamlarının sağlanması ve devamsızlık oranlarının azaltılması amacıyla 17.02.2017 tarihli ve 2057687 sayılı yazıda belirtilen çalışmalara ilişkin veriler; her ders yılı sonunda Genel Müdürlüğümüzce duyurulacak tarihlerde il milli eğitim müdürlüklerince mtegm.meb.gov.tr/devam takip internet sayfasında yer alan sisteme doğru ve eksiksiz bir şekilde girilecektir.

5.    Genel Müdürlüğümüzce e-mezun internet sitesi (http://emezun.meb.gov.tr) üzerinden yürütülen mezunların izlenmesi çalışmasında beklenen amaçlara ulaşılabilmesi için; 14/12/2007 tarihli ve 5088 sayılı (2007/88 No'lu) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi Genelgesi, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının izlenmesi konulu 20.04.2015 tarihli ve 4197785 sayılı yazıda belirtilen iş ve işlemler aksatılmadan yerine getirilecektir.
 

6.    Bakanlığımızın 30.03.2007 tarihli ve 2007/30 ve 15.05.2017 tarihli ve 2017/16 sayılı Genelgeleri ile Genel Müdürlüğümüzün 02.06.2016 tarihli ve 6108689 sayılı yazısı doğrultusunda yürütülen mesleki ve teknik eğitimin tanıtılması, mesleki ve teknik eğitime yönlendirme ve rehberlik çalışmalarına ilişkin veriler; her ders yılı sonunda Genel Müdürlüğümüzce duyurulacak tarihlerde il millî eğitim müdürlüklerince http://veri.meb.gov.tr/ internet sayfasında yer alan sisteme doğru ve eksiksiz bir şekilde girilecektir.
Bilgilerinizi ve daha önce yayımlanan "dikkat edilecek hususlar" konulu ilgi yazının bundan böyle
dikkate alınmamasını, Valiliğinizce yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını ve yazının bir örneğinin İliniz dahilindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerine gönderilmesini rica ederim.

Kemal Varın NUMANOĞLU 
Bakan a.
Genel Müdür
 


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
15 Bin Öğretmen Ataması İçin Takvim Belli OlduÖnceki Haber

15 Bin Öğretmen Ataması İçin Takvim Bell...

Bakan Özer Eğitim Gündemine İlişkin Soruları YanıtladıSonraki Haber

Bakan Özer Eğitim Gündemine İlişkin Soru...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!